Pytania i odpowiedzi - Gospodarka Odpadami Komunalnymi - Gmina Pabianice

Idź do spisu treści

Menu główne:

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. Nr 1, Sekretariat. Pierwszą deklarację składamy do 31 maja 2013 r.

Czy po zmianie liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym muszę złożyć ponownie deklarację?

Tak, W przypadku zmiany liczby mieszkańców należy złożyć ponownie deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.


Czy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogę pozbyć się materiałów zawierających azbest?

W ramach opłaty śmieciowej nie jest odbierany azbest. Mieszkańcy gminy Pabianice mogą składać w Urzędzie Gminy Pabianice wnioski o dotację na transport i utylizację azbestu.

Czy pod pojęciem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość należy rozumieć ilość zameldowanych osób?

Nie. W deklaracji należy ująć osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość. W przypadku gdy nieruchomość zamieszkują osoby nie zameldowane również należy je uwzględnić. Natomiast jeśli osoba zameldowana nie zamieszkuje Państwa nieruchomości wtedy nie uwzględniamy jej wypełniając deklarację.

Czy gmina zapewni pojemniki na odpady?


Do końca czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości mogą zaopatrzyć się w pojemniki u przedsiębiorcy odbierającego obecnie odpady komunalne. Po 1 lipca 2013 r. pojemniki dostarczy firma, która wygra przetarg na odbiór odpadów.


Jak często będą odbierane odpady?

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy określi uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, czyli:

  • odpady selektywnie zbierane obejmujące szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe powinny być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;

  • odpady selektywnie zbierane obejmujące tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe i metal powinny być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;

  • odpady zmieszane powinny być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.


Czy opłata za dziecko jest taka sama jak za osobę dorosłą?

Tak, przewidziano jednak ulgę dla rodzin wielodzietnych. W przypadku nieruchomości, które zamieszkuje większa ilość dzieci do lat 16 opłata będzie naliczana tylko za dwójkę dzieci, plus osoby dorosłe.

Z jaką częstotliwością i w jaki sposób powinienem dokonywać oplat?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie
raz na kwartał, do 10 dnia miesiąca następujacego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wpłat mozna dokonywać

gotówką, w kasie Urzedu Gminy, przelewem na rachunek bankowy oraz u sołtysów.

Zamieszkuję nieruchomość sezonowo, czy również muszę składać deklarację?

Tak, nieruchomości zamieszkane sezonow również zostały włączone do systemu gospodarki odpadami organizowanego przez gminę i ich właściciele zobowiązani są do składania deklaracji, z zastrzeżeniem że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach będzie uiszczana za okres od 1 kwietnia do 30 września.

Co mogę zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym?

Odpady komunalne obejmujące odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i lektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice, oraz metale właściciele nieruchomości samodzielnie przekazują, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Osobiście, w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 16 lub telefoniczne
pod nr. tel. (42) 213 96 60. Pytania można przesyłać również na adres e-mail maria.tum@pabianice.gmina.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego